Utbildning hela livet med behöriga lärare

I skolan läggs grunden för våra liv. Kunskapsresultaten i skolan ska fortsätta uppåt. Därför behöver
jämlikheten öka och fokus i alla skolor ska vara på kunskap och bildning. Den som gör sitt bästa och anstränger sig i skolan ska ha alla möjligheter att lyckas, oavsett dina förutsättningar .Det starka samhället behöver ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling från friskolekoncerner och religiösa ledare. Så länge kommunen saknar vetorätt kring startande av vinstdrivande skolor och etableringsrätten är stark är det näst intill omöjligt för en kommun att stoppa etableringar av skolor. Socialdemokraterna i Uddevalla kommer att säga nej till nyetableringar av skolor som drivs i vinstsyfte trots att påverkansmöjligheten är liten.


Förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik plats. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Satsningar för att ha små barngrupper i förskolan ska fortsätta. Förskollärare och barnskötare ska vara behöriga och omfattas av fortbildningsinsatser för att utveckla förskolans verksamhet. För att nå höga kunskapsresultat i grundskolan behöver elevernas upplevelse av trygghet och studiero öka. Grundskolans huvuduppdrag är att få alla elever att få godkända betyg. Detta kräver behöriga lärare, klasstorlekar som möjliggör uppdraget, läromedel av hög kvalitet och
utbildningslokaler som stöttar verksamheten.

Elever med särskilda behov behöver möta pedagoger med stor kunskap om dessa elevers behov och funktioner. Socialdemokraterna ska också garantera den fortbildning som behövs för att klara skolans uppdrag och möta alla elevers behov. Lärare ska värderas högt och de ska mötas med respekt för sitt yrkeskunnande. Lärare ska ha examen, undervisa i de ämnen som de är behöriga i och belönas för att de har ett av de viktigaste jobben i samhället – att fostra våra barn till att bli kunniga, demokratiska och självständiga medborgare. Lärarna ska ha ansvaret för att driva utvecklingen av skolan.

I vårt starka samhälle ska varje elev få en trygg skolgång och mötas av riktigt bra lärare med höga förväntningar på var och en. Det kräver att Uddevalla som kommun erbjuder en arbetsmiljö som attraherar legitimerade lärare. Ett sätt är att starta tvålärarsystem, vilket innebär att två lärare arbetar tillsammans i klassrummet. De planerar, undervisar och samarbetar och har gemensamt ansvar i och utanför klassrummet. Ett tvålärarsystem skapar en lugnare miljö för lärare och elever, arbetet i klassrummet blir effektivare, arbetsbelastningen minskar och arbetet blir mer utvecklande för lärarna.

En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska. Den vanligaste orsaken till ungdomars långtidsarbetslöshet är bristande utbildning. Yrkesprogrammen måste åter bli attraktiva för att klara ,kompetensförsörjningen till bristyrken. En smidigare övergång mellan grundskola och gymnasieskola behövs och elevhälsan måste rustas. Uddevalla gymnasieskola ska vara relevant och kvalitativ för att attrahera kommande ungdomskullar. Alla som önskar ska efter genomförd gymnasieutbildning kunna söka vidare till högskolan.

Vuxenutbildningen är central för omställning, komplettering och för att uppfylla människors drömmar.
Därför tänker Socialdemokraterna fortsätta satsa på den kommunala vuxenutbildningen i Uddevalla. Även folkhögskolan har en viktig roll för att få människor att återfinna lusten att lära och därefter kunna gå vidare till jobb eller studier. Därför ska samarbetet mellan Uddevalla kommun och Ljungskile folkhögskola förtätas.

Vi vill

Att alla ska gå ur grundskolan i Uddevalla med godkända betyg.
Att alla elever ska undervisas av behöriga lärare.
Tillse att barn och ungdomar har ändamålsenliga utbildningslokaler.
Att alla elever i grundskolan ska ha lärt sig att läsa innan de lämnar lågstadiet.
Arbeta för bättre trygghet och studiero i skolan.
Att kommunala förskolor ska ge goda förutsättningar till fortsatt utbildning.
Att möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid ska finnas kvar.
Att Uddevalla gymnasieskola ska fortsätta att jobba med att ha relevanta och kvalitativa yrkesutbildningar i samverkan med vuxenutbildningen.
Att möjligheten att införa tvålärarsystem utreds.
Verka för att skapa en skolprofil som riktar sig mot elever som är intresserade av e-sport
facebook Twitter Email