Uddevalla ska bidra till det globala klimatarbetet

Uddevalla kommun ska bidra till att de globala målen för hållbar utveckling som FN satt upp kan nås. Dessa mål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Vi är alla beroende av hur vår jord mår och därför ska kommunen ha en aktiv klimatpolitik som också är en politik för framtidens jobb. Uddevalla ska vara en kommun som värnar ren luft, rent vatten och friska marker. Höjda vattennivåer och stormar på grund av klimatförändringar innebär idag att Uddevallas centrala delar riskerar att stå under vatten. Därför ska kommunen bygga bort det hot
som översvämningar innebär genom ett översvämningsskydd vid inre hamnen.


Uddevalla ska arbeta för en hållbar utveckling och ständigt uppdatera verksamheterna mot miljömålen. För att klara fiskbeståndet längs vår kust bör arbete med att syresätta Byfjorden återstartas. Kommunen är en viktig aktör för att medverka till infrastruktur av miljöriktiga fordon. Därför är det viktigt att rusta upp Bohusbanan för att underlätta pendlingen med tåg. Uddevalla kommun ska fortsätta att delta i processen kring en möjlig satsning på snabbtåg mellan Oslo och Göteborg i samverkan med kommunerna i Bohuslän och på den norska sidan om gränsen. Fossilfria och klimatneutrala lösningar för bilar, båtar och andra fordon ställer krav på infrastrukturen.

Socialdemokraterna ska verka för samdistribution av varor till våra kommunala verksamheter för att minska antalet transporter och på så vis minska miljöpåverkan. Uddevalla kommun behöver fortsätta arbetet med att bli en cykel vänlig stad. Därför behöver kommunen driva på i Fyrbodals kommunalförbund förmer ekonomiskt stödtillcykelleder i vårt område.

Kommunen behöver skapa en tydlig strategi för vindkraftsetableringar som baseras på utförd landskaps analys. Vid sidan av det vill Socialdemokraterna värna om orörda och tysta miljöer som blir allt ovanligare i världen. Utveckling av kollektivtrafik är viktigt för både miljön och
för utvecklingen av Uddevalla som boende- och företagarkommun. Ett centralt resecentrum som binder samman buss och tåg behövs. En busslinje till Rimnersområdet behövs för att öka tillgängligheten och bidra till minskade transporter.

Vi vill

Att ett nytt resecentrum byggs samt kopplar samman tåg, lokalbuss och regiontrafik.
Driva på Västra Götalandsregionen för att rusta upp hela Bohusbanan.
Öka de hållbara gods-och persontransporterna genom Bohuslän.
Fortsätta arbetet med översvämningsskydd.
Genomföra åtgärderna i kommunens klimat- och energiplan.
Arbeta för fler cykelleder i kommunen i enlighet med kommunens cykelplan.
Verka för att andelen ekologiska eller närproducerade livsmedel i kommunal verksamhet ökar.
Skapa en återbruksverksamhettillsammans med idéburen sektor.
facebook Twitter Email