Socialdemokratisk politik för delaktighet, gemenskap och jämställdhet

Frihet, jämlikhet, jämställdhet, solidaritet, demokrati och hållbar utveckling. Det är de grundläggande värderingarna som skapar den socialdemokratiska politiken i Uddevalla kommun är de grundläggande värderingar som ska genomsyra alla kommunala beslut som fattas av oss socialdemokrater. Alla våra ställningstaganden som partiet gör ska klara en prövning mot dessa värderingar. Det socialdemokratiska samhällsbygget baseras på en gemensamt ägd och finansierad välfärd av hög kvalitet.

Den främsta uppgiften för Socialdemokraterna inom kommunalpolitiken är att skapa förutsättningar för ett värdigt liv och god livskvalitet. Då behöver vi motverka ekonomiska och sociala klyftorna i samhället. I socialdemokratiskpolitik ligger ansvaret att motverka klyftor i samhället. Det gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk, jämställd och jämlik grund som utjämnar klyftorna. I Uddevalla ska jämställdhetsperspektivet genomsyra all verksamhetsomrörmedborgare och det ska även genomsyra arbetsgivarrollen. Uddevalla är en kommun där många kulturer möts. Genom att ta vara på den möjlighet som ett mångkulturellt samhälle ger kan vi bygga broar till världens länder och kulturer. Vi får dock inte blunda för att detta inte görs av sig själv. Politiken har en viktig uppgift att skapa integration på riktig

facebook Twitter Email