Jämlika uppväxtvillkor för barn och ungdomar

Sverige är ett av världens bästa länder att växa upp i. Men idag har inte alla barn samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. Samhällsklass, kön, etnisk bakgrund, eventuella funktionshinder eller var man bor skapar idag ojämlika villkor. Socialdemokraterna vill erbjuda tidiga och förebyggande insatser i både skola och förskola. Goda levnadsvillkor lägger grunden för att våra barn känner glädje och mod genom hela livet.

Barnets bästa ska komma först vid alla beslut och åtgärder och vara en självklar del i allt arbete som rör barn. Barnets bästa ska . Barn ska också ges möjlighet att vara delaktiga i alla frågor som rör dem. De pedagogiska verksamheterna ska genomsyras av genusmedvetenhet och normkritiks pedagogik. Flickor och pojkar måste få samma möjligheter att nå goda resultat, känna sig trygga och må bra. I arbetet med att bygga ett jämställt samhälle börjar det med barnen. Uddevalla kommun har ett omfattande ansvar att stödja barn och ungdomar i de olika verksamheter som de rör sig i. För att bli ett starkare stödtill barn och ungdomar krävs att offentlig verksamhet och idéburen sektorn har ett tätt och nära samarbete.

För många barn och ungdomar i Uddevalla kommun innebär de långa sommarloven en inaktiv och innehållslös period. Därför vill vi utveckla upplevelser och väcka nyfikenheten hos barnen och ungdomarna under deras lov. Genom ett flexibelt och varierande program så utvecklas barnen. Dagläger kan vara ett sådant erbjudande. En levande stad innebär också lekplatser där glädje, fysisk aktivitet och kreativitet stimuleras. Därför är det viktigt att nya lekplatser, av god kvalitet och omfattning, etableras i kommunal regi. Några av dessa ska vara temalekplatser. Socialdemokraterna vill att barn ska få vara med och påverka lekplatsernas utformning och innehåll. Dessa ska planerastill nya större detaljplanelagda bostadsområden där fler än en upplåtelseform byggs. Uddevalla kommun har de senaste åren förnyat och utvecklat cirka 40 lekplatser. En familjecentral är en verksamhet där barn och föräldrar möter barnavårdscentral, barnmorskemottagning, öppenförskola och socialtjänst. Dennystartade familjecentralen i samarbete med Dagsons vårdcentral är en viktig verksamhet i arbetet för trygga familjer och jämlika uppväxtvillkor för barn.

Vi vill

Stärka barnens röst i samhället.
Utveckla fritids- och lovaktiviteter i Uddevalla.
Bygga temalekplatser där barn får vara med och bestämma.
Utveckla kommunens familjecentraler ihop med idéburen sektor.
facebook Twitter Email