När du behöver samhällets hjälp

Socialpolitik är en fråga om gemensamt ansvar och solidaritet. Dessa rättigheter får inte äventyras av enskildas vinstintressen. Därför ska välfärden finansieras via skatten och människor ska få större inflytande över sin egenvardag. Kommunen har det yttersta ansvaret för att du får den hjälp du behöver. Socialdemokraterna anser
att alla människor har rätt till en grundläggande socialservice.


Alla ska kunna känna trygghet genom hela livet. Socialdemokraterna arbetar aktivt för att motverka våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det gör vi bäst tillsammans. Därför behöver Uddevalla kommun initiera ett samarbete med andra kommuner och den idéburna sektorn för att utveckla stöd och skydd för utsatta kvinnor. Någon gång i livet kommer du behöva extra stöd och då ska du kunna lita på att Uddevalla kommun finns som stöd. Samtidigt ska ett förebyggande socialt arbete bedrivas för att tidigt möta upp de behov som uppstår. Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Det är samhällets skyldighet och civilsamhället möjlighet att med gemensamma insatser ta fram åtgärderför att stötta och motverka psykisk ohälsa.

Vi vill

Initiera samarbete med andra kommuner och idéburen sektor i arbetet mot våld i nära relationer.
Satsa mer på socialt förebyggande arbete i samverkanmed idéburen sektor. Tidiga insatser skapar mindre mänskligt lidande.
Utveckla rutiner för att snabbt kunna motverka våld i nära relationer.
Starta ett beroendeteam på kvällar och helger för ökad trygghet.
Fortsätta satsa på hemmaplanslösningar inom individ- och familjeomsorgen, psykiatrin samt missbruksvården för att undvika dyra privata alternativ.
Bredda utbudet för personer med funktionsnedsättning, som omfattas av LSS, för att möta brukarnas behov och koppling till arbetsmarknaden.
Ta fram åtgärderför att minska den psykiska ohälsan.
Utveckla färdtjänsten och utreda om det är möjligt att överföra verksamheten till Västtrafik.
facebook Twitter Email