Om Oss

Vi socialdemokrater anser att det är en mänsklig rättighet att kunna delta i kultur, idrott och föreningsliv. Föreningslivet kan erbjuda människor goda möjligheter till utveckling och gemenskap och det ligger till grund för många människors välbefinnande. Vi vill leva i ett samhälle där alla barn och ungdomar får plats och kan känna att de behövs och utvecklas. Alla barn ska uppleva att de har samma värde. Vi är övertygade om att ett rikt och mångsidigt kultur- och fritidsutbud kan fungera utjämnande mellan invånarna och därför vill vi samverka aktivt med föreningslivet.

Vi socialdemokrater vill ha en levande stadskärna fylld av aktiviteter, butiker och bostäder med varierande upplåtelseformer. Centrum skall fungera som en magnet för de boende i Uddevalla men samtidigt locka hit turister. Vi tänker utveckla inbjudande lekmiljöer i centrum och öka tillgängligheten och tryggheten för oskyddade trafikanter. Kommunen ska ta en aktiv roll i att utveckla centrum.

Vi socialdemokrater vill att olika boendeformer (hyresrätter, bostadsrätter och villor) skall finnas i alla delar av vår kommun. De kommunala bostadsstiftelserna är viktiga aktörer och skapar möjligheter att utveckla bostäder för olika grupper inom kommunen. Uddevalla behöver dock en tydligare samhällsbyggnadsstrategi för att snabbare få till stånd investeringar i bostadsbyggande och industri. Ett verktyg för att kunna genomföra det kan vara att bilda ett kommunalt fastighetsbolag.

Vi vill även stimulera inflyttning genom att tillvarata kommunens geografiska läge och infrastruktur. De nya överföringsledningarna för vatten och avlopp till Ljungskile och Rotviksbro kommer att utveckla fler boendemiljöer längs våra kuster.

Vi socialdemokrater anser att alla barn i kommunen ska erbjudas en god omsorg och pedagogisk verksamhet inom förskolan. I samarbete med hemmen ska Uddevallas förskolor skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att lära och utvecklas. Vi kommer arbeta för ökad kvalité och trygghet i förskolan genom att minska barnantalet i grupperna. Kommunen kommer dessutom erbjuda omsorg för barn under obekväm tid, då förskola eller fritidshem inte erbjuds, med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Vi socialdemokrater vill främja ett livslångt lärande där alla människor ges möjlighet till en högklassig utbildning, från förskola till högre utbildning och genom folkbildning. Det ska finnas goda möjligheter till kompetensutveckling och omskolning genom hela livet. Alla skolor i Uddevalla ska vara bra skolor. I dag har skolorna olika förutsättningar och resultat vilket måste förändras. Vi kommer att sätta likvärdigheten i fokus. Vi anser att en sammanhållen skola med höga förväntningar på alla elever, utan tidig sortering och stängda dörrar, är grunden för att skapa en bra skola och höga resultat.

Uddevalla gymnasieskolan ska ge alla elever möjlighet att välja studieinriktning efter eget intresse, men samtidigt ge eleverna de fördjupade ämneskunskaper som behövs för att möta kraven i dagens samhälle och arbetsliv. Alla som önskar skall efter genomförd gymnasieutbildning kunna söka vidare till högskolan. Den sociala, könsmässiga och etniskt sneda rekryteringen till gymnasieskolans olika program måste brytas.

facebook Twitter Email
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x