Trygga samhällen där det är nära till naturen

Socialdemokraterna vill att nybyggnation i första hand ska förtäta staden, Ljungskile, Hogstorp och Rotviksbro. Försiktighet krävs när det ska byggas i glesare områden. Hänsyn behöver tas till natur, vattenresurser, utsläpp av avlopp och friluftsliv. Fjällen är särskilt skyddsvärda, men också tätortsnära naturområden som Skeppsviken, Bodele, Gustafsberg, Lindesnäs, Emaus och stadsbergen. Behovet av närhet till skog och natur har ökat under pandemin och Socialdemokraterna vill göra det lättare för att alla komma ut i naturen.

När centrum växer västerut längs Bäveåns båda sidor är det viktigt att det byggs bostäder av olika storlekar. För att skapa bostadsområden som är till för alla behöver det byggas med olika upplåtelseformer, så som hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Ytorna närmast vattnet ska inte bebyggas. Här ska det vara möjligt för människor att mötas och umgås. I de merstadsnära områdena kan aktiviteter som ställplatser för husbilar och husvagnar, ytor för sport och idrott, lekplatser, hundrastgårdar med mera få plats. Socialdemokraterna har drivit på för att en husbils- och husvagnsställplats kommer att iordningställas vid Bodele. Under senaste året har många medborgarförslag inkommit om en kommunal hundrastgård. Behovet aven sådan anläggning är stor. Därför föreslår Socialdemokraterna att det byggs en hundrastgård vid strandpromenaden, exempelvis i närheten av hundbadplatsen vid Bodele. Ljungskile är en växande och strategisk del av kommunen. Med en utveckling av bostäder på Skarsjöområdet och en upprustning av centrum miljön går det att öka attraktiviteten ytterligare. Att fortsätta utveckla strandpromenaden mot Lyckorna är viktigt för att förbättra upplevelsen.
Trafiksäkerhetsåtgärder för de oskyddade trafikanterna ska prioriteras även i Ljungskile. För att Uddevalla kommun ska upplevas som en trygg och säker kommun behöver många platser belysas bättre och smartare än idag. En belysningsplanför hela kommunen ska tas fram.

´Vi vill

Fortsätta digitaliseringen för att frigöra tid för mervärdesskapande aktiviteter.
Verka för att det byggs en hundrastgård..
Stärka trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter..
facebook Twitter Email