Vision för Uddevalla – en bra plats att leva och bo på

Uddevalla är en fantastisk kommun att leva i. Här når du vi både hav, sjöar, skog, tätort och glesbygd. Uddevalla ska bli bättre på att utveckla kommunens resurser, ta vara på och välkomna Frihet, jämlikhet, jämställdhet, solidaritet, demokrati och hållbar utveckling. Det är de grundläggande värderingarna som skapar den socialdemokratiska politiken i Uddevalla kommun. Alla ställningstaganden som partiet gör ska klara en prövning mot dessa värderingar. Det socialdemokratiska samhällsbygget baseras på en gemensamt ägd och finansierad välfärd av hög kvalitet.

Den främsta uppgiften för Socialdemokraterna inom kommunalpolitiken är att skapa förutsättningar för ett värdigt liv och en god livskvalitet. Då behöver vi motverka ekonomiska och sociala klyftorna i samhället. Det gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk, jämställd och jämlik grund.

I Uddevalla ska jämställdhetsperspektivet genomsyra all verksamhetsomrörmedborgare och det ska även genomsyra arbetsgivarrollen. Uddevalla är en kommun där många kulturer möts. Genom att ta vara på den möjlighet som ett mångkulturellt samhälle ger kan vi bygga broar till världens länder och kulturer. Vi får dock inte blunda för att detta inte görs av sig själv. Politiken har en viktig uppgift att skapa integration på riktigt.

facebook Twitter Email