Uddevalla – Hjärtat av Bohuslän

Uddevalla är hjärtat av Bohuslän. Det ger oss i alla möjligheter att utveckla vår fantastiska kommun till en självklar etablerings-och besöks kommun. Socialdemokraterna vill utveckla och tillgängliggöra Uddevallas alla besöksmål. De vita skärgårdsbåtarna är unika i sitt slag och en tydlig markör på vårt varumärke som gör det möjligt för invånare och besökare att uppleva fjordlandskapet. Genom att rusta upp banvallen där Lelångebanan gick går det att erbjuda fina cykelleder i vår kommun.

Jobb och trygghet medettstabilt näringsliv i ständig utveckling är vårt mål. Socialdemokraterna strävar efter full sysselsättning i Uddevalla då arbete är grunden för välfärd och välstånd. Ett jobb ger människor förutsättningar för ett värdigt liv med god livskvalitet. Uddevalla har en differentierad arbetsmarknad, vilket är vår styrka. Handel, produktion, service, organisationer och offentlig verksamhet är alla lika viktiga för en arbetsmarknad i utveckling. Olika branscher fungerar i symbios och stödjer varandra. Avgörande för alla dessa verksamheter är att det finns personer med tillräcklig kompetens att anställa.

Uddevalla hamn är en viktig verksamhet då allt mer gods fraktas med fartyg. Uddevalla hamn är utpekad som en anläggning av riksintresse för kommunikation. När andra hamnar inte kan hantera gods blir Uddevalla hamn ett viktigt komplement. Med en flexibel verksamhet kommer hamnen bli en allt mer konkurrenskraftig för västsvensk sjöfart.

Uddevalla har ett bra geografiskt läge vilket attraherar många företag. För att företag ska kunna etablera sig och växa behövs det färdiga planer för industrimark och etableringsområden. Socialdemokraterna vill snabba på planhantering och beslutsprocesser. De som söker sig till Uddevalla ska tas emot med stöd och hjälp för snabb etablering. Det handlar också om att modernisera befintliga industriområdena för ökad attraktivitet. Socialdemokraterna har alltid arbetat för att skapa förutsättningar för att nya och befintliga företag ska kunna utveckla sina verksamheter i kommunen. Unga, nya svenskar och långtidsarbetslösa, har svårast att få jobb. De ska stöttas extra.

Att söka och få jobb för första gången kan kännas utmanande, framför allt i tider av kris. Uddevalla kommun ska stötta ungdomar att få en bra och meningsfull sysselsättning. Samverkan mellan olika kommunala enheter och myndigheter ska leda till minskad ungdomsarbetslöshet och att arbetsmarknadspolitiska insatser riktad emot unga ska få ett större genomslag på lokal nivå. Kommunens ferie praktikplatser är viktiga för att ungdomar ska få sitt första sommarjobb.

Socialdemokraterna välkomnar nya medborgare som sökt skydd från krig och konflikter. Alla medborgare i vår kommun ska ha samma skyldigheter som rättigheter. Många nyanlända har en för lång väg in på arbetsmarknaden och därför arbetar Socialdemokraterna för att deras jobbetablering ska gå fortare. Alla måste få möjlighet att försörja sig själva i vårt land. Därför är en snabb ingång till utbildning och arbetsmarknad oerhört viktigt. Där kan kommun och civilsamhället tillsammans arbeta för att klara av integrationen. En framgångsrik jobbpolitik spelar en central roll för att bryta segregationen.

För att klara välfärdens utmaningar i Sverige är all arbetskraft värdefull. Får vi till ett kommunövergripande arbete, så som regionalt yrkesvux, kan vi förbättra mottagandet och få snabbare etablering på arbetsmarknaden. För att utveckla Uddevalla för framtidens utmaningar är det viktigt att kommunen tar tillbaka kommunal skoltrafik och flextrafik i egenregi. När Uddevalla utvecklas och växer behövs fler busslinjer i lämplig form och omfattning utifrån Uddevallas egna behov.

Uddevalla har ett bra geografiskt läge vilket attraherar många företag. För att företag ska kunna etablera sig och växa behövs det färdiga planer för industrimark och etableringsområden. Socialdemokraterna vill snabba på planhantering och beslutsprocesser. De som söker sig till Uddevalla ska tas emot med stöd och hjälp för snabb etablering. Det handlar också om att modernisera befintliga industriområdena för ökad attraktivitet. Socialdemokraterna har alltid arbetat för att skapa förutsättningarnför att nya och befintliga företag ska kunna utveckla sina verksamheter i kommunen. Unga, nya svenskar och långtidsarbetslösa, har svårast att få jobb. De ska stöttas extra.

Att söka och få jobb för första gången kan kännas utmanande, framför allt i tider av kris. Uddevalla kommun ska stötta ungdomar att få en bra och meningsfull sysselsättning. Samverkan mellan olika kommunala enheter och myndigheter ska leda till minskad ungdomsarbetslöshet och att arbetsmarknadspolitiska insatser riktad emot unga ska få ett större genomslag på lokal nivå. Kommunens ferie praktikplatser är viktiga för att ungdomar ska få sittförsta sommarjobb.

Socialdemokraterna välkomnar nya medborgare som sökt skydd från krig och konflikter. Alla medborgare i vår kommun ska ha samma skyldigheter som rättigheter. Många nyanlända har en för lång väg in på arbetsmarknaden och därför arbetar Socialdemokraterna för att deras jobbetablering ska gå fortare. Alla måste få möjlighet att försörja sig själva i vårt land. Därför är en snabb ingång till utbildning och arbetsmarknad oerhört viktigt. Där kan kommun och civilsamhället tillsammans arbeta för att klara av integrationen. En framgångsrik jobbpolitik spelar en central roll för att bryta segregationen.

För att klara välfärdens utmaningar i Sverige är all arbetskraft värdefull. Får vi till ett kommunövergripande arbete, så som regionalt yrkesvux, kan vi förbättra mottagandet och få snabbare etablering på arbetsmarknaden. För att utveckla Uddevalla för framtidens utmaningar är det viktigt att kommunen tar tillbaka kommunal skoltrafik och flextrafik i egenregi. När Uddevalla utvecklas och växer behövs fler busslinjer i lämplig form och omfattning utifrån Uddevallas egna behov.

Vad vill vi

Att flexlinjen/flextrafiken utökas under större del av dygnet.
Överföra skolskjuts och flextrafiken i egen regi för att sänka kommunens kostnad.
Stärka Uddevalla hamns konkurrenskraft.
Att Uddevalla ska bli bättre på att ha en långsiktig plan för industrimark som ska sträcka sig över minst 10 år och framåt.
Skapa bättre samarbete med näringslivsorganisationerna.
Skapa insatserför att hjälpa unga till jobb och sysselsättning.
Förkorta vägen till jobb för nya svenskar genom språkträning, utbildning och bostad.
Öka möjligheten till kompletterande utbildning i kombination med praktik och jobb.
Öka stödet i kommunen för bra utbildning och socialt stöd för nyanlända barn och
ungdomar.
Initiera samarbete med andra kommuner för att förbättra mottagandet och snabba på nyanländas etablering i samhälle.
facebook Twitter Email