Samarbete med vården gör äldreomsorgen bättre

Socialdemokratisk äldrepolitik grundar sig på frihet och trygghet. Frihet innebär att den enskilde själv ska kunna forma sitt liv. Detta är lika viktigt när man är gammal som när man är ung. Alla ska bli bemötta med respekt, ha rätt till personlig integritet och själva kunna bestämma över den egna tillvaron. Det andra viktiga begreppet är trygghets om innebär att ingen ska behöva känna oro för sin försörjning när man blir äldre. Det handlar om en trygg pension. Men det handlar också om rätt till vård och omsorg av hög kvalitet när man behöver det.

Ingen ska diskrimineras på grund av sin ålder. Äldre ska kunna delta i hela samhällslivet och ha möjlighet att utvecklas, tillsammans medandra. Ingen ska behöva bli hänvisad till samhällets åskådarplatser för att han eller hon blivit pensionär. Att många äldre känner sig ensamma är ett problem vi tar på allvar. Socialdemokraterna vill stärka det förebyggande friskvårdsarbetet för att minska problemet med ensamhet. Aktivitetscenter öppna för alla, ska skapas vid särskilda boenden och trygghetsboenden. Detta kanske i samverkanmed idéburen sektor. När den tiden kommer då man behöver hjälp för att klara sin vardag är det ytterst viktigt att samhällets insatser fungerar väl. Alla ska ha rätt till en god äldreomsorg på lika villkor. Det är behovet, inte tjockleken på plånboken, som ska vara avgörande. Under mandatperioden har den socialdemokratiska regeringen arbetat fram ett förslag om att det ska vara ett krav från 1 juli 2022 att alla som har hemtjänst ska ha en fast omsorgskontakt. Från1 juli 2023 är förslaget att den personen ska vara undersköterska. Den fasta omsorgskontakten ska se till att den enskildes behov av trygghet, individanpassad omsorg tillgodoses. Det handlar också om att samordna de hemtjänstinsatser som utförs.

Omställningen till Nära vård kommer ställa större krav på kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation och ökade kompetens krav på de som arbetar närmast vårdtagaren. Omställningen innebär att kommunen tillsammans med vårdcentraler blir primärvård. Covidpandemin har påvisat vikten av utbildad personal inom samtliga verksamheter i den kommunala hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill att varje skattekrona ska användas på ett bra och effektivt sätt. Det kräver att ett tydligt och fördjupat samarbete mellanvårdcentralen och kommunens primärvård. Uddevallas äldreomsorg ska stärkas och utvecklas. Socialdemokraterna ser möjligheten till en effektiv och innovativ välfärd med hjälp av digitaliseringen. Därför behöver arbetet med ökad digitalisering fortsätta.

Socialdemokraterna vill:
✓ Öppna upp för fler intraprenader och brukarinflytande inom omsorgen för att skapa större inflytande för brukare och personal.

✓ Fortsätta utvecklingen och bygga fler nya äldreboenden.

✓ Bilda en kooperativ hyresrättsförening för ett äldreboende ihop med idéburen sektor.

✓ Fortsätta skapa aktivitets centra kring äldre-och trygghetsboendena i samverkanmed
idéburen sektor.
✓ Fördjupa samarbetet med primärvården rörande Nära vård-reformen.
✓ Ökad grundbemanning för att minska behovet av visstidsanställningar och verka för att fler orkar arbeta heltid inom äldreomsorgen.

✓ Fortsätta digitaliseringen för att frigöra tid för mervärdesskapande aktiviteter.

facebook Twitter Email
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x